Risteilymatkojen ehdot

Sopimuksen sisältö

Nämä ehdot ovat osa matkustajan ja TUI Sverige AB:n omistaman WonderCruises-tavaramerkin välistä sopimusta. Sopimukseen sisältyvät myös tiedot valitusta matkajärjestelystä, jotka on esitelty verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi, sekä matkavarausta koskevissa asiakirjoissa, ja matkustajan velvollisuus on tutustua myös niihin. Vastuullinen, Ruotsin Kammarkollegietin hyväksymät vakuudet asettanut matkanjärjestäjä on TUI Sverige AB. Ehdot koskevat 1.8.2018 jälkeen syntyneitä sopimuksia.

YLEISET TUIN WONDERCRUISES-RISTEILYJEN EHDOT

Sopimuksessa noudatetaan Svenska resebyrå- och arrangörsföreningenin (SRF) yleisiä ehtoja, jotka on hyväksytty alan neuvotteluissa 28.6.2018, sekä alla olevia TUI Sverige AB:n erityisehtoja, jotka on merkitty alle kursiivilla.

Matkanjärjestäjällä on oikeus soveltaa yleisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa pakettimatkoista annetun lain (Paketreselag) kanssa.

Yleiset ehdot ja erityisehdot ovat osa sopimusta.

 1. SOPIMUS

1.1. Sopimus on osapuolia sitova kun matkanjärjestäjä on kirjallisesti vahvistanut matkustajan varauksen, ellei muuta ole sovittu. Matkanjärjestäjän on vahvistettava varaus viivytyksettä. Pakettimatkasopimuksiin ei sovelleta kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta.

1.1.1. Molempia osapuolia sitova sopimus syntyy kun matkanjärjestäjä on kirjallisesti vahvistanut matkustajan varauksen ja matkustaja on maksanut sovitun ilmoittautumismaksun matkanjärjestäjän ohjeiden mukaisesti tämän määräämän ajan sisällä. Ilmoittautumismaksua voidaan pitää osasuorituksena loppumaksusta.

1.2. Päämatkustaja on se henkilö, jonka nimissä sopimus on tehty. Päämatkustajan nimi on ensimmäisenä matkaa koskevissa asiakirjoissa tai se ilmoitetaan muutoin selkeällä tavalla. Päämatkustaja on vastuussa sopimuksen mukaisista maksuista. Kaikki varauksen muutokset ja mahdollinen peruutus tapahtuvat päämatkustajan toimesta. Tästä voidaan poiketa sellaisissa tilanteissa, joissa päämatkustaja on sairastunut vakavasti, eikä voi muuttaa tai peruuttaa varausta. Päämatkustaja vastaa matkanjärjestäjälle annettavien varaustietojen oikeellisuudesta myös muiden sopimukseen sisältyvien matkustajien osalta. Mahdollinen takaisinmaksu suoritetaan päämatkustajalle.

1.3. Jos matkustaja on alle 18-vuotias ja matkustaa ilman huoltajaa, on siitä ilmoitettava matkanjärjestäjälle varauksen teon yhteydessä. Tietyillä matkoilla ikäraja voi olla korkeampi kuin 18 vuotta, jolloin siitä ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä.

1.3.1. Sopimukseen sisältyvät tiedot valitusta matkajärjestelystä, ja tutustu myös Hyvä tietää -osioon verkkosivullamme osoitteessa www.tui.fi.
Jos varaat itse matkan verkkosivuiltamme, löydät ohjeet ja lomakkeen alaikäisen matkaa varten täältä: https://www.tui.fi/hyva-tietaa/ennen-matkaa/lapsen-kanssa-matkalle/huoltajan-lupa-alaikaiselle/.

1.3.2. Ikärajat. Risteilyillä sylilapsen alaikäraja risteilyllä on kuusi (6) kuukautta. Jos risteilyn ohjelmaan sisältyy kolme (3) päivää tai enemmän yhtäjaksoisesti merellä, on alaikäraja kuitenkin yksi (1) vuosi.
Euroopan ulkopuolella tapahtuvilla risteilyillä alaikäraja on 21 vuotta, jos vanhemmat tai huoltajat eivät matkusta mukana.
Amerikkalaisten varustamojen alaikäraja Euroopan sisällä tapahtuvilla risteilyillä on 21 vuotta.
Alle 21-vuotiaan oma hytti on varattava vanhempien tai huoltajien hytin vierestä tai vastapäätä.
Alle 18-vuotiaat, jotka eivät matkusta vähintään yhden vanhempansa tai huoltajansa seurassa, voivat osallistua risteilylle vain yhden tai useamman yli 21-vuotiaan seurassa, jolla on vähintään yhden vanhemman tai huoltajan lupa ottaa vastuu alle 18-vuotiaasta lapsesta (vanhempien/huoltajien kirjallinen lupa vaaditaan).

1.3.3. Erityiset säännöt koskien alle 21-vuotiaita, joilla on eri sukunimi kuin vanhemmillaan.
Aikuisten, jotka matkustavat alle 21-vuotiaan lapsen kanssa ja jotka eivät ole lapsen vanhempia tai huoltajia, pitää esittää lapsen passi (ja mahdollinen viisumi) sekä kopio kummankin vanhemman passista ja allekirjoitettu vahvistus vähintään lapsen yhdeltä vanhemmalta tai huoltajalta, että lapsella on lupa matkustaa hänen kanssaan. Vahvistuksen pitää myös sisältää nimenomainen lupa siihen, että lapselle voidaan antaa lääketieteellistä hoitoa sellaisessa tilanteessa, jossa lääkäri katsoo lapsen tarvitsevan välitöntä hoitoa. Nämä säännöt koskevat myös tilanteita, joissa lapsi matkustaa sukulaisten tai ystävien kanssa.

1.3.4. Jos lapsi matkustaa yhden vanhemman tai huoltajan kanssa, jolla on eri sukunimi kuin lapsella, pitää vanhemman tai huoltajan pystyä esittämään voimassaoleva, allekirjoitettu asiakirja, jossa se vanhempi tai huoltaja, joka ei matkusta mukana, vahvistaa hyväksyvänsä, että lapsi matkustaa toisen vanhemman tai huoltajan kanssa. Asiakirja on kirjoitettava varauksen teon yhteydessä tai ehdottomasti viimeistään viikkoa ennen risteilyn lähtöä. Asiakirjan pitää olla englanninkielinen ja se on otettava mukaan lähtösatamaan.

1.3.5. Raskaus ei ole sairaus ja matkan peruutus raskauden vuoksi ei ole mahdollista. Matkustajan oman matkavakuutuksen sopimusehdot voivat sisältää erityisehtoja raskauden varalta, esim. muutosmahdollisuuden. Raskaana oleva voi matkustaa risteilyllä raskauden 23. viikkoon saakka. Jos 24. raskausviikko alkaa ennen risteilyn alkua tai sen aikana, ei risteilylle osallistuminen ole sallittua. Raskaana olevalta risteilymatkustajalta vaaditaan englanninkielinen lääkärintodistus, jossa vahvistetaan, kuinka pitkällä raskaus on, ja ettei raskauteen ole liittynyt minkäänlaisia komplikaatioita.

1.3.6. Huomaa, että alkoholijuomien nauttimisessa aluksella noudatetaan sen maan lakeja, jossa alus on. Poikkeuksen muodostavat amerikkalaiset varustamot, jotka edellyttävät vähintään 21 vuoden ikää riippumatta aluksen sijainnista.

1.4. Varausvahvistuksen lähtö- ja saapumisajat ovat alustavia. Matkanjärjestäjän on mahdollisimman pian ja jos mahdollista viimeistään 20 päivää ennen lähtöä tarkennettava matkaa koskevat lähtöajat.

1.5. Matkanjärjestäjän on annettava yleiset tiedot passia ja viisumia koskevista määräyksistä.

1.5.1. Verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi, sekä Hyvä tietää -osiossa että maakohtaisissa esittelyissä on yleistä tietoa passista ja viisumista. Julkaistut tiedot koskevat Suomen kansalaisia.
Risteilymatkalla passin pitää olla voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta kotiinpaluupäivän jälkeen.

1.6. Matkanjärjestäjän on annettava yleiset tiedot matkakohteen terveysmääräyksistä.

1.6.1. Yleistä tietoa matkakohteen terveysmääräyksistä on verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi, Hyvä tietää/Terveys ja erityistarpeet -osiossa.

1.6.2. Matkustaja vastaa itse ohjeistuksen hankkimisesta liittyen henkilökohtaisen terveydentilansa erityistarpeisiin. Matkustaja vastaa itse myös matkakohteen sääntöjen ja määräysten selvittämisestä kun ne liittyvät matkustajan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Matkustajan tulee noudattaa niiden maiden lakeja ja määräyksiä, joissa matkalla vieraillaan. Lisätietoja on ulkoministeriön verkkosivuilla osoitteessa um.fi.

1.6.3. Matkustajan, jolla on erityistarpeita, on otettava välittömästi matkavarauksen tehtyään yhteyttä WonderCruisesin asiakaspalveluun varmistaakseen, että risteily onnistuu aluksella ja että erityistarpeet on mahdollista huomioida. Kirjallisessa yhteydenotossa WonderCruisesille on ilmoitettava mahdollisista lääketieteellisistä (fyysisistä ja psyykkisistä) haitoista. On tärkeää, että WonderCruises pystyy sen perusteella varmistamaan, että valittu risteily ja alus ovat sopivia ja suositeltavia ja matka on toteutettavissa sopimuksen mukaan. Tietyillä aluksilla on erikoishyttejä, jotka kokonsa ja esteettömyytensä puolesta sopivat liikuntaesteisille, vaikka alukset eivät aina täysin pysty täyttämään pyörätuolia käyttävän matkustajan tarpeita esteettömyyden suhteen. Aluksilla ei ole erityistä palvelua tai henkilökuntaa auttamaan liikuntaesteistä tai muusta terveydellisestä haitasta kärsivää. Siksi on tärkeää, että matkustaja pystyy huolehtimaan itsestään omin päin tai hän matkustaa sellaisen henkilön kanssa, joka voi tarjota tarpeellisen avun. Tietyt olosuhteet (esim. maihin siirtyminen pienemmillä ns. tender-veneillä) voivat estää maihinnousun tietyissä satamissa.

1.7. Kuljetusten jatkoyhteydet tai muut erityisjärjestelyt ovat osa pakettimatkasopimusta vain, jos ne on varattu samassa yhteydessä kuin pakettimatkaan sisältyvät palvelut tai ne myydään näiden palveluiden kanssa yhteishintaan.

1.8. Mahdolliset toiveet tai matkustajan pyynnöstä tilatut erityispalvelut sisältyvät sopimukseen vain jos matkanjärjestäjä on nimenomaan vahvistanut ne kirjallisesti.

1.9. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa varausvahvistus ja matkaa koskevat matka-asiakirjat välittömästi ne saatuaan, mm. nimitietojen tulee olla oikeinkirjoitettuja ja vastata passin tietoja. Matkustajan pitää ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden veloittaa virheellisten tietojen korjauksesta siitä aiheutuneet todelliset kustannukset sekä kohtuullisen korvauksen korjauksesta aiheutuneesta lisätyöstä. Jos virhe johtuu matkanjärjestäjästä tai tämän alihankkijasta, virhe korjataan ilman matkustajalle aiheutuvia kustannuksia.

1.10. Päämatkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollista osoite-, sähköpostiosoite-, puhelinnumero- tai muista muutoksista, jotka vaikuttavat matkanjärjestäjän mahdollisuuksiin ottaa yhteyttä matkustajaan.

1.10.1. Mahdolliset matkanjärjestäjän tiedotteet alkaen varaustapahtumasta kotiinpaluuseen asti lähetetään tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

1.11. Tiettyjen matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä osallistujia. Matkustaja saa silloin siitä tiedon niin pian kuin mahdollista varauksen teon yhteydessä.

1.12. Jos lentoliput ovat osa pakettimatkaa, ne tulee käyttää oikeassa järjestyksessä. Meno-paluulipun varannut matkustaja ei voi käyttää pelkkää paluulippua tai vain osaa lentoreitistä. Jos lentolippua ei käytetä ensimmäisestä lähtöpaikasta alkaen, lentolipun muut osat peruuntuvat.

1.12.1. Matkustaja, joka ei käytä varatun matkan osia kohdan 1.12. ohjeiden mukaisesti tai joka jostain syystä myöhästyy lennon lähtöselvityksestä tai sovitusta nouto- tai lähtöpaikasta tai satamasta, menettää oikeuden matkan ja/tai pakettimatkan kaikkiin osiin, eikä matkan hinnasta suoriteta takaisinmaksua.

1.12.2. Varauksen muutos katsotaan aiemman sopimuksen peruutukseksi.

1.12.3. Lentoyhtiön yleiset säännöt ja kuljetusehdot ovat osa matkaa koskevaa sopimusta. Lisätietoja lennosta ja lentoyhtiöistä verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi, Lentomatka tai lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.

1.12.4. Risteilyvarustamon yleiset säännöt ja ehdot ovat osa matkaa koskevaa sopimusta. Lisätietoja verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi tai varustamon omilta verkkosivuilta.

1.12.5. Matkavaraus vahvistetaan varausvahvistuksella, joka lähetetään sähköpostilla heti kun matkustaja on tehnyt varauksen. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa varausvahvistus. Matkaliput lähetetään sähköpostilla noin 14 päivää ennen lähtöä. Matkustaja vastaa itse matkalippujen tulostamisesta. Liput ovat henkilökohtaisia ja ne pitää ottaa matkalle mukaan, koska ne ovat välttämättömiä matkan toteuttamiseksi.

 1. HINTA JA MATKAN MAKSAMINEN

2.1. Hinta on ilmoitettava niin, että koko matkan hinta käy selvästi ilmi. Hinnan tulee sisältää kaikki sopimukseen sisältyvät palvelut sekä pakolliset lisämaksut, verot ja maksut.

2.1.1. Pakollisiin veroihin ei lasketa mahdollisia paikallisia veroja ja maksuja, jotka paikalliset viranomaiset ovat määränneet. Tällaisista veroista ja maksuista ilmoitetaan matkustajalle matkan varaamisen yhteydessä tai ennen matkalle lähtöä. Paikallinen vero tai maksu voidaan veloittaa matkustajalta sen määräytymisperusteesta riippuen esimerkiksi matkakohteen lentoasemalla tai hotellissa.

2.2. Matkustajan on maksettava matkan hinta viimeistään ajankohtana, joka käy ilmi sopimuksesta.

2.2.1. Koko matkan hinnan tulee olla matkanjärjestäjällä viimeistään 60 päivää ennen matkan alkamista. Maksusuorituksen on oltava varmistettavissa ennen lähtöä. Maksuehdot voivat vaihdella riippuen siitä, toteutetaanko pakettimatka tilaus- vai reittilennolla ja/tai siitä, millainen lipputyyppi on kyseessä. Maksuehdot ilmoitetaan ennen sopimuksen syntymistä.

2.2.2. Jos ensimmäinen osasuoritus ei ole matkanjärjestäjällä kolmen päivän sisällä matkan varaamisesta, peruuntuu matkavaraus automaattisesti.

2.3. Matkanjärjestäjä voi varausvahvistuksen yhteydessä veloittaa ensimmäisen osasuorituksen (ilmoittautumismaksun). Ilmoittautumismaksun tulee olla kohtuullinen matkan hintaan ja muihin olosuhteiseen nähden.

2.3.1. Matkustaja vahvistaa risteilymatkan varauksen TUIlle maksamalla osasuorituksen (ilmoittautumismaksun). Jos muuta ei matkan varaamisen yhteydessä ilmoiteta, on ilmoittautumismaksu 450 e / henkilö. Ilmoittautumismaksun tulee olla perillä matkanjärjestäjällä kolmen (3) päivän sisällä varaushetkestä, jos muuta ei ole sovittu.

2.3.2. Jos matkalle lähtöön on varaushetkellä vähemmän kuin 60 päivää, matkustaja maksaa koko matkan hinnan heti matkan varaamisen yhteydessä.

2.4. Jos matkustaja ei maksa matkan hintaa sopimuksen mukaisesti, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ja veloittaa peruutuksesta kohtuudenmukainen korvaus.

2.4.1. Kohdassa 2.4. mainittu kohtuudenmukainen korvaus peruutuksesta on näiden matkaehtojen mukainen matkan peruutusmaksu.

2.5. Ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu, perustuu matkan hinta kahden hengen majoitukseen jaetussa kahden hengen huoneessa. Jos kahden hengen tai suurempaan, useamman hengen huoneeseen majoitetaan vain yksi matkustaja, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa siitä lisämaksu.

2.5.1. WonderCruisesin matkojen hinnat perustuvat hytin hintaan kahdelle hengelle. Jos hyttiin on mahdollista varata vähemmän tai enemmän kuin kaksi matkustajaa, voidaan myös nämä hinnat esitellä erikseen.

2.6. Matkanjärjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa matkustajalle mahdollisista lisäkustannuksista.

2.6.1. WonderCruises-risteilypaketin varanneella matkustajalla on mahdollisuus ostaa erillinen Allianz Global Assistance -vakuutusyhtiön peruutusvakuutus. Lisätietoja Peruutusvakuutuksesta https://www.magroup-online.com/LCWL/TWC/FI/fi/travel-insurance-quote/. Maksettua Peruutusvakuutusta ei voi peruuttaa, eikä siitä suoriteta maksun palautusta, koska vakuutus astuu voimaan heti kun se on ostettu ja maksettu.
Allianz Global Assistance -vakuutusyhtiön valikoimassa on WonderCruisesin risteilymatkustajille myös matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen sisältävä Cruise-lisävakuutus, jonka esittely ja ehdot löytyvät täältä: https://www.magroup-online.com/LCWL/TWT/FI/fi/travel-insurance-quote/.

 1. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUSTA TAI PERUUTTAA

3.1. Matkustajalla on oikeus muuttaa sopimusta matkanjärjestäjän suostumuksella. Muutokset voivat aiheuttaa matkustajalle lisäkustannuksia joko matkanjärjestäjältä tai sopimuksen täyttämiseksi käytettävien muiden elinkeinonharjoittajien taholta.

3.1.1. Sopimuksen muutos ei ole aina mahdollista, koska se vaatii asianomaisen lentoyhtiön ja varustamon hyväksymisen. Mahdolliset lisäkustannukset riippuvat tapauskohtaisesti matkasta ja lipputyypistä, ja ne määritellään sopimuskohtaisesti ja veloitetaan matkustajalta.

3.2. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkavarauksensa. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden vaatia matkustajalta ne kustannukset, jotka aiheutuvat matkanjärjestäjälle peruutuksen johdosta. Matkanjärjestäjä voi asettaa kohtuulliset vakiomääräiset peruutusmaksut, jotka perustuvat sopimuksen purkamisajankohtaan. Jos matkanjärjestäjä ei ole asettanut vakiomääräisiä peruutusmaksuja, on matkanjärjestäjällä oikeus kohtuulliseen peruutusmaksuun.

3.2.1. Jos matkustaja peruuttaa matkansa aikaisemmin kuin 30 vuorokautta ennen matkan alkamista, veloitetaan peruutusmaksuna ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumismaksu henkilöä kohden on aina alhaisin mahdollinen peruutusmaksu.

3.2.2. Jos matkustaja peruuttaa matkansa 30–15 vuorokautta ennen matkan alkamista, veloitetaan peruutusmaksuna 25 % matkan hinnasta, kuitenkin vähintään ilmoittautumismaksu.

3.2.3. Jos matkustaja peruuttaa matkansa 14–9 vuorokautta ennen matkan alkamista, veloitetaan peruutusmaksuna 50 % matkan hinnasta, kuitenkin vähintään ilmoittautumismaksu

3.2.4. Jos matkustaja peruuttaa matkansa 8 vuorokautta ennen matkan alkamista tai tätä myöhemmin, veloitetaan peruutusmaksuna koko matkan hinta.

3.2.5. Reittilennolla toteutettavalla matkalla peruutusmaksut ovat matkan erityisluonteen vuoksi poikkeavat eikä takaisinmaksua tietyiltä osin suoriteta. Lentoveroja ja maksuja ei koskaan palauteta.

3.2.6. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta mm. peruutusturvan osalta. Suosittelemme peruutusvakuutuksen tai peruutusvakuutuksen sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen teon jälkeen.

Jos matkustajalla on Allianz Global Assistance -vakuutusyhtiön Peruutusvakuutus, hänen on peruutettava matka WonderCruisesin ohjeiden mukaisesti ja otettava sen jälkeen yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön sähköpostitse osoitteeseen claims@falck.fi vakuutusyhtiön omien ehtojen mukaisen vakuutuskorvauksen hakemiseksi.

3.2.7. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan hyttiin ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu, ns. tyhjän vuoteen lisä. Lisämaksun suuruus vaihtelee varustamo- ja laivakohtaisesti.

3.2.8. Päämatkustajan on peruutettava matka viivytyksettä matkanjärjestäjälle puhelimitse, asiakaspalvelun aukioloaikojen puitteissa numeroon 0303 60 690. Peruutuksen suorittamiseksi vaaditaan seuraavat tiedot: matkan varausnumero ja lähtöpäivä, päämatkustajan nimi, varustamon nimi sekä peruuttavan matkustajan nimi / peruuttavien matkustajien nimet.
Jos matkustajalla on Allianz Global Assistance -vakuutusyhtiön Peruutusvakuutus ja hänellä on vakuutuksen ehtojen mukaisesi oikeus korvaukseen peruutusmaksuista, hänen otettava matkan peruutuksen jälkeen yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön vakuutuskorvauksen hakemiseksi.
Peruutuksen jälkeen matkanjärjestäjä palauttaa viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruutuksesta, peruutusmaksut ylittävän osan matkan hinnasta.

3.2.9. Jos matka on maksettu luottokortilla, palautus tapahtuu samalle kortille, muussa tapauksessa palautus tapahtuu päämatkustajan ilmoittamalle pankkitilille.

 1. MATKUSTAJAN OIKEUS LUOVUTTAA SOPIMUS

4.1. Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimus toiselle henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumiseen asetetut ehdot. Esimerkiksi kuljetusyhtiöllä tai muulla matkanjärjestäjän alihankkijalla voi olla voimassa olevien ehtojen mukaan oikeus olla hyväksymättä osallistujan vaihtoa. Matkustajan on kohtuullisessa ajassa ennen matkalle lähtöä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle luovutuksesta. Ilmoitus, joka on tehty viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen matkan alkamista, katsotaan aina tehdyksi kohtuullisessa ajassa.

4.1.1. Reitti- tai tilauslennon ja risteilylipun sisältävän pakettimatkan sopimuksen luovutus ei yleensä ole mahdollista, koska nämä liput ovat henkilökohtaisia, eivätkä salli luovutusta ilman, että koko lipun/matkan hinta menetetään peruutusehtojen mukaisesti.

4.1.2. Virheellisesti kirjoitetun nimen korjauksesta veloitetaan hallinnollinen maksu, joka on tilauslennolla toteutettavassa matkapaketissa 50 e / matkustaja. Reittilennolla toteutettavissa matkapaketeissa veloitetaan nimenkorjauksesta hallinnollisen 50 e / matkustaja maksun lisäksi lentoyhtiön veloittamat kulut edellyttäen, että lentoyhtiö sallii nimenkorjauksen. Edellä mainittujen kustannusten lisäksi veloitetaan varustamon veloittamat kulut edellyttäen, että varustamo sallii nimenkorjauksen.

4.2. Matkanjärjestäjä saa veloittaa kohtuullisen maksun sopimuksen luovutuksesta. Maksu ei saa olla sopimuksen luovutuksesta matkanjärjestäjälle aiheutuvia kustannuksia korkeampi. Matkanjärjestäjällä on velvollisuus osoittaa, miten kustannukset on laskettu.

4.2.1. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta hallinnollisen kulun 50 e / matkustaja. Reittilentolipun ja risteilylipun luovutus ei yleensä ole mahdollista. Jos reittilennon suorittava lentoyhtiö hyväksyy sopimuksen luovutuksen, matkanjärjestäjä pidättää oikeuden veloittaa hallinnollisen kulun lisäksi lentoyhtiön ehtojensa mukaisesti veloittamat todelliset kulut. Lisäksi matkanjärjestäjä veloittaa matkustajalta varustamon luovutuksesta veloittamat todelliset kulut edellyttäen, että varustamo hyväksyy sopimuksen luovutuksen.

4.3. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

 1. MUUTOKSET ENNEN MATKAN ALKAMISTA

5.1. Sopimusehtojen muutokset
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa sopimusta edellyttäen, että matkanjärjestäjä ilmoittaa muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi. Jos muutos on vähäinen (esimerkiksi pienehkö muutos lentoaikataulussa), ei matkustajalla ole sen johdosta oikeutta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Jos muutos matkassa on olennainen, on matkustajalle, jos mahdollista, tarjottava vaihtoehtoista matkaa tai mahdollisuutta purkaa sopimus ilman peruutusmaksua.

5.1.1. Mahdollisista muutoksista (esim. aikataulumuutoksista) ilmoitetaan puhelimitse, sähköpostilla, kirjeellä tai tekstiviestillä varauksen päämatkustajalle, jonka velvollisuus on sopimuksen mukaan ilmoittaa muutoksesta edelleen varauksen muille matkustajille. Siksi on erityisen tärkeää, että matkustajan matkavarauksen yhteydessä antamat yhteystiedot ovat oikein ja niiden mahdollisista muutoksista ennen matkan alkamista ilmoitetaan matkanjärjestäjälle.

5.1.2. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuilla ja/tai esitteissä annettuja tietoja ennen sopimuksen syntymistä matkustajan kanssa. Matkanjärjestäjä pidättää myös oikeuden sopimusehtojen muutoksiin sopimuksen syntymisen jälkeen kohdan 5.1. mukaisesti.

5.2. Hinnanmuutokset

5.2.1. Matkanjärjestäjä saa korottaa matkan hintaa, jos korotus perustuu muutoksiin polttoainekustannuksissa, veroissa ja julkisissa maksuissa tai valuuttakursseissa.

5.2.2. Matkan hintaa saa korottaa summalla, joka vastaa matkustajan osuutta matkanjärjestäjälle aiheutuvien kustannusten noususta. Hinnankorotuksen edellytyksenä on yhteenlaskettuna vähintään 100 Ruotsin kruunun kustannusten nousu per matkavaraus.

5.2.3. Matkan hintaa on vastaavasti alennettava, jos matkanjärjestäjälle aiheutuvat kustannukset alenevat kohdassa 5.2.1. mainituista syistä yhteenlaskettuna vähintään 100 Ruotsin kruunua per matkavaraus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

5.2.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava hinnanmuutoksesta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja miten se on laskettu.

5.2.5. Hintaa ei saa korottaa eikä sitä tarvitse alentaa matkan alkamista edeltävien 20 päivän aikana.

5.2.6. Matkanjärjestäjä voi erityisehdoissaan luopua oikeudesta kohdan 5.2.1 mukaisiin hinnankorotuksiin. Siinä tapauksessa matkanjärjestäjän ei myöskään tarvitse alentaa hintaa.

5.2.7. Tilauslennoilla toteutettavien pakettimatkojen hintatakuu astuu voimaan, kun varausmaksu on maksettu. Reittilennoilla toteutettavilla valmismatkoilla hintatakuu astuu voimaan, kun koko matka on maksettu. Hintatakuu ei koske uusia tai korotettuja veroja, tulleja tai muiden matkaan sisältyvien palveluiden maksujen korotuksia. Hintatakuu on molemminpuolinen. Jos matkan toteuttamisen kustannukset laskevat ennen lähtöä, ei matkustaja voi vaatia hinnanalennusta.

5.3. Matkustajan oikeus purkaa sopimus ilman peruutusmaksua

5.3.1. Jos matkustaja haluaa purkaa sopimuksen olennaisen muutoksen johdosta, esimerkiksi hinnankorotuksen ollessa yli 8 % pakettimatkan kokonaishinnasta, on matkustajan ilmoitettava matkanjärjestäjälle sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjän antamassa kohtuullisessa määräajassa siitä kun matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkustajalle muutoksesta. Mikäli matkustaja ei näin tee, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset ja uusi matkustajaan sitova sopimus syntyy.

5.3.2. Jos matkapakettia koskeva sopimus puretaan, tulee matkanjärjestäjän palauttaa matkustajalle koko matkan hinta viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän sisällä sopimuksen purkamisesta.

5.4 Matkanjärjestäjän ja matkustajan oikeus purkaa sopimus väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta

5.4.1. Sekä matkanjärjestäjällä että matkustajalla on oikeus purkaa sopimus, jos matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevat väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen tai matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen. Väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita ovat esimerkiksi vakavat turvallisuusongelmat kuten sota, terrorismi, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit. Matkustajalla on tällaisissa tilanteissa oikeus purkaa sopimus maksamatta peruutusmaksua. Jos matkanjärjestäjä purkaa sopimuksen tämän kohdan perusteella, ei matkustajalla ole oikeutta vahingonkorvauksiin. Tällaisissa tilanteissa matkustajalla on oikeus saada matkan hinta takaisin kokonaisuudessaan, kuten kohdassa 5.3.2. on määritelty.

5.4.2. Matkustajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet ovat olleet yleisesti tiedossa silloin kun sopimus on solmittu

5.4.3. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Ruotsin tai kansainvälisen viranomaisten kanta asiaan. Ruotsin ulkoministeriön voimassa olevan varoituksen katsotaan peruste sopimuksen purulle.

 1. MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU PAKETTIMATKAN TOTEUTTAMISESTA

6.1. Puutteellinen toteuttaminen
Jos matkapalvelua ei toteuteta sopimuksen mukaisesti, on matkanjärjestäjän korjattava virhe kohtuullisessa ajassa. Matkanjärjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen korjaamaan suorituksessa olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Jos matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä, voi matkustajalla olla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

6.1.1. Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että virhe johtuu syystä, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota tämä ei ole kohtuullisesti voinut ennakoida sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia tämä ei ole myöskään kohtuullisesti voinut välttää tai estää.

6.2. Olennaiset virheet

6.2.1. Jos olennaista osaa sovittuja palveluja ei voida matkan aikana toteuttaa, on matkanjärjestäjän tarjottava, jos mahdollista samantasoinen tai vähintään samantasoinen vaihtoehto ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Jos tämä ei ole mahdollista, voi matkanjärjestäjä tarjota laadultaan heikompaa vaihtoehtoa kohtuullisen hinnanalennuksen kanssa. Matkustaja saa kieltäytyä vaihtoehdoista vain, jos ne eivät ole verrattavissa sopimuksessa sovittuun tai jos tarjottua hinnanalennusta ei voida pitää kohtuullisena.

6.2.2. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota vaihtoehtoja tai jos matkustajalla on perusteltu oikeus kieltäytyä vaihtoehdoista kohdan 6.2.1. mukaisesti, voi matkustajalla olla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

6.2.3. Jos virhe vaikuttaa olennaisella tavalla pakettimatkan toteuttamiseen, eikä matkanjärjestäjä ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa, voi matkustaja purkaa sopimuksen ja hänellä voi myös olla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

6.2.4. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota vaihtoehtoja tai jos matkustajalla on perusteltu oikeus kieltäytyä vaihtoehdoista kohdan 6.2.1. mukaisesti tai hän purkaa sopimuksen kohdan 6.2.3. mukaisesti, on matkustajalla oikeus sopimusta vastaavaan paluukuljetukseen ilman aiheetonta viivytystä ja ilman lisäkustannuksia, silloin kun kuljetukset sisältyvät pakettimatkaan ja matkustaja on matkakohteessa.

 1. HINNANALENNUKSESTA JA VAHINGONKORVAUKSESTA

7.1. Hinnanalennusta ei suoriteta, jos matkanjärjestäjä voi osoittaa, että virhe johtuu matkustajasta.

7.2. Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että virhe johtuu matkustajasta tai kolmannesta osapuolesta, jolla ei ole yhteyttä pakettimatkaan sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, tai jos virhe johtuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

7.3. Jos virhe johtuu matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseen käyttämästä elinkeinoharjoittajasta, matkanjärjestäjä vapautuu näiden matkaehtojen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta vain, jos kyseinen elinkeinoharjoittaja vapautuisi näiden ehtojen mukaisesti vastuusta. Sama koskee tilanteita, joissa virhe johtuu elinkeinoharjoittajasta ketjun aiemmassa vaiheessa.

7.4. Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjän peruuttaessa matkan silloin kun matkanjärjestäjä osoittaa, ettei matkalle ole ilmoittautunut sopimuksessa mainittua vähimmäismäärää osanottajia ja matkustajille ilmoitetaan matkan peruutuksesta kirjallisesti sopimuksessa mainitun ajan sisällä:
• 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää
• 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään
• 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää

7.4.1. Kohdan 7.4. mukaisesti matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka ilman vahingonkorvausvastuuta, jos matkalle on ilmoittautunut vähemmän kuin tietty määrä osanottajia ja matkustajille ilmoitetaan peruutuksesta kirjallisesti kohdan 7.4. mukaisesti. Matkojamme koskevat vähimmäisosallistujamäärät ovat seuraavat:
Lentäen toteutettavilla matkoilla:
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos kaikki kohdissa a) – d) mainitut vähimmäismäärät eivät täyty kohdan 7.4. mukaisesti.
a) Vähimmäisosallistujamäärät lentokonetyypeittäin: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 191, A330: 324, A330-300: 360. Muiden lentokonetyyppien kohdalla noudatetaan kooltaan vastaavan konetyypin vähimmäisosallistujamäärää.
b) Vähintään 50 matkustajaa siihen lomakohteeseen, joka mainitaan matkustajan matkavahvistuksessa.
c) Vähintään 50 matkustajaa jokaiseen majoitusvaihtoehtoon siinä lentokohteessa, joka mainitaan matkustajan matkavahvistuksessa.
d) Vähintään 15 matkustajaa matkalle, joka koostuu kiinteästä retkipaketista.
Bussilla toteutettavilla matkoilla: Vähintään 30 matkustajaa.
Laivalla toteutettavilla matkoilla: Vähintään 50 matkustajaa.
Junalla toteutettavilla matkoilla: Vähintään 15 matkustajaa.

7.5. Näiden matkaehtojen mukaiset vahingonkorvaukset käsittävät korvauksen varallisuus-, henkilö- ja esinevahingosta. Matkustajalla on velvollisuus pyrkiä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan.

7.6. Jos pakettimatkalaista (paketreselag) tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta määrätä, on matkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuu rajoitettu eikä se voi olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

 1. REKLAMAATIO

8.1. Matkustaja voi vedota virheeseen sopimuksen mukaisissa palveluissa vain, jos hän on kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, ilmoittanut siitä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle. Virheilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista ja jos mahdollista matkakohteessa. Määriteltäessä mahdollista hinnanalennusta tai vahingonkorvausta, otetaan siinä huomioon ajankohta, jolloin matkustaja on tehnyt virheilmoituksen, jos virhe on ollut sellainen, että matkanjärjestäjä olisi voinut sen korjata.

8.1.1. Mahdolliset reklamaatiot matkan aikana on esitettävä viivytyksettä aluksella risteilyemännälle/-isännälle, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Matkan jälkeen reklamaatio on esitettävä kirjallisesti kahden kuukauden sisällä kotiinpaluusta sähköpostiosoitteeseen laadunkehitys@tui.fi.

8.2. Kohdan 8.1. estämättä on matkustajalla oikeus vedota virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai -välittäjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

 1. MATKUSTAJAN VASTUU MATKAN AIKANA

9.1. Matkanjärjestäjän ohjeet
Matkustajan on noudatettava niitä matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita, joita matkaopas tai muu henkilö, jota matkanjärjestäjä käyttää apuna matkan toteuttamisessa, antaa. Matkustajan velvollisuus on noudattaa järjestysmääräyksiä, jotka koskevat mm. kuljetusvälinettä, hotellia, matkaa ja matkakohdetta, eikä hän saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai ihmisiä. Jos matkustaja olennaisella tavalla rikkoo ohjeita ja määräyksiä, voi matkanjärjestäjä purkaa sopimuksen ilman, että matkustajalla on oikeus korvaukseen tai hinnanpalautukseen.

9.2. Matkustajan vastuu vahingosta
Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle.

9.3. Matkustajan vastuu matkustusasiakirjoista

9.3.1. Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hänellä on matkan toteuttamiseen tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi voimassaoleva passi, viisumi, rokotukset ja matkavakuutus.

Matkustajan vastuulla on myös ottaa matkan toteuttamiseksi tarvittavat matkustus- ja matka-asiakirjat, kuten matkalippu, matkalle mukaan.

9.3.2. Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hän on suorittanut kaikkien pakettimatkaan sisältyvien kuljetuspalveluiden osalta lähtöselvityksen viimeistään matkasuunnitelmassa mainittuna tai matkanjärjestäjän tai kuljetusyhtiön muuten ilmoittamana ajankohtana.

9.3.3. Matkustaja on itse vastuussa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat puutteista matkustusasiakirjoissa, esimerkiksi paluukuljetuksen estyessä puuttuvan passin vuoksi, jos puutteet eivät ole johtuneet matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän antamista virheellisistä tiedoista.

9.3.4. Matkustajan velvollisuus on tutustua matkanjärjestäjän antamiin tietoihin.

9.4 Matkajärjestelyistä poikkeaminen
Matkustaja, joka matkan jo alettua, poikkeaa järjestelyistä, eikä käytä sovittuja palveluja tai osaa niistä, on velvollinen ilmoittamaan siitä matkanjärjestäjälle tai tämän edustajalle.

9.4.1. Jos matkustaja poikkeaa matkajärjestelyistä 9.4. kohdan mukaisesti, ei hänen käyttämättä jättämistään palveluista suoriteta takaisinmaksua.

9.4.2. Matkustaja vastaa itse siitä, että hän varmistaa paluulennon aikataulun mahdollisten muutosten varalta, ja että hän ehtii paluulennolle.

 1. MATKANJÄRJESTÄJÄN AVUSTAMISVELVOLLISUUS

Jos matkustaja joutuu matkan aikana vaikeuksiin, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava matkustajalle tarkoituksenmukaista apua. Apu voi olla esimerkiksi tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista. Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan.

10.1. Kohdassa 10 tarkoitettu avustaminen voi tapahtua henkilökohtaisesti, paikallisen yhteystyökumppanimme tai TUI Service Centerin kautta riippuen olosuhteista ja matkatyypistä.

 1. RIITA-ASIAT

11.1. Osapuolien on yritettävä ratkaista erimielisyys, joka koskee sopimuksen tulkintaa tai soveltamista neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, voi matkustaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asian voi myös viedä EU-komission verkkovälitteiseen riidanratkaisuun http://ec.europa.eu/odr.

11.1.1. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti kahden kuukauden sisällä matkalta paluusta sähköpostiosoitteeseen laadunkehitys@tui.fi.

12. LISÄPALVELUT

Kun verkkosivulta tai esitteestä käy ilmi, tai on kyse erikoistilauksesta, voi matkanjärjestäjä tarjota lisäpalveluja kuten erikoismajoitusta, retkiä, aterioita, iltatapahtumia, lastenkerhoja, golfpalveluita jne. lisämaksua vastaan. Matkustajan peruuttaessa varatun lisäpalvelun, noudatetaan peruutuksessa yleisten matkaehtojen kohtaa 3, jos muuta ei ole ilmoitettu. Jos lisäpalvelua ei pystytä toteuttamaan, matkanjärjestäjä palauttaa palvelusta maksetun lisämaksun.

13. MATKATAVARAT

13.1. MATKATAVARAT LENNOLLA
Lentokoneen ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin ei saa pakata arvoesineitä tai esineitä, jotka ovat alttiita varkauksille, kuten esimerkiksi elektronisia laitteita, kameroita, tietokoneita, koruja tai käteistä rahaa. Turvallisuussyistä lentokoneessa ei saa kuljettaa vaarallisia esineitä koneen matkustamossa tai ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissa. Vaarallisiksi esineiksi luokitellaan esimerkiksi erilaiset aseet, maalit, helposti syttyvät, myrkylliset tai syövyttävät aineet kuten sytytysnesteet ja ilotulitteet. Lue matkatavarasäännöt ja lisää pakkausohjeita lentoyhtiön verkkosivuilta.
Jos et ole varma, kuinka paljon matkatavaraa voit ottaa mukaan lentokoneeseen maksutta, tutustu lentoyhtiökohtaisiin tietoihin verkkosivuilla osoitteessa www.tui.fi.

13.1 MATKATAVARAT ALUKSELLA
Matkustaja ei saa viedä alukselle mukanaan: alkoholia, silitysrautaa, kynttilöitä, aseita (ei edes veistä, taskuveistä tai Leatherman-monitoimityökalua jne), korkkiruuvia, saksia, kahvin- tai vedenkeitintä, muuntajaa, helposti syttyviä nesteitä, räjähteitä (esim. ilotulitteita), radioamatöörivarusteita, jääkiekkomailaa, skeitti- tai surffilautaa, huumeita/päihteitä, ruokaa ja juomaa.

Mukana olevat alkoholipitoiset juomat on ilmoitettava alukseen nousun yhteydessä. Juomat otetaan säilytykseen ja ne annetaan takaisin risteilyn viimeisenä päivänä juuri ennen maihinnousua.

14. MÄÄRITTELEMÄTÖN HYTTI
Jos matkustaja varaa määrittelemättömän hytin (GUA, guarantee, garanti ja vastaava) ilmoitetaan hytin numero sisäänkirjoittautumisen yhteydessä tai matkalipussa. Varaus takaa majoituksen valitussa hyttikategoriassa tai joissain tapauksissa sitä korkeammassa hyttikategoriassa. Toivomuksia hytin sijainnista tai muita toiveita ei voi esittää. Määrittelemättömän hytin varanneiden matkaliput kirjoitetaan yleensä hyvin lähellä matkalle lähtöä.

15. MATKAREITIN MUUTOKSET
WonderCruises ei voi taata, että risteilyalus aina vierailee kaikissa niissä satamissa, jotka matkaohjelmassa/verkkosivuilla mainitaan tai, että se noudattaa täsmälleen ilmoitettua matkareittiä. Aluksen kapteenilla on oikeus jättää satamavierailuja ohjelmasta, käydä muissa satamissa kuin on ilmoitettu, poiketa ilmoitetusta matkareitistä tai vaihtaa alus tai satama toiseen matkustajien turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi. WonderCruises ei myöskään vastaa eri satamille annettujen saapumis- ja lähtöaikojen noudattamisesta, eikä mahdollisista poikkeamista makseta korvauksia.

16. HENKILÖTIEDOT
Kun varaat matkan tai muita palveluja verkossa, puhelimitse tai jonkun jälleenmyyjämme tai edustajamme kautta, käsittelee TUI Sverige AB ja tietyissä tilanteissa myös muut TUI Groupiin kuuluvat yritykset antamiasi henkilötietoja, kuten mm. nimitietoja, matkakohdetta, erikoisruokavalioon liittyviä toiveita ja erityisiä, matkan kannalta merkittäviä terveydentilaasi liittyviä tietoja. Henkilötietojasi saattavat käsitellä myös TUIn yhteistyökumppanit matkailualalla, esimerkiksi lentoyhtiöt, hotellit ja lomakohteen paikalliset yhteistyökumppanit sekä TUIn valitsemat hallinnollisia ja järjestelmäpalveluja tuottavat alihankkijat. Matkakohteesi sijainnista riippuen henkilötietojasi saatetaan käsitellä myös EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Käsittelemme myös meille antamiasi matkaseurueesi muiden henkilöiden tarpeellisia henkilötietoja. Jos annat matkaa varatessasi muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun pitää olla varma siitä, että he suostuvat tähän ja että sinulla on oikeus antaa kyseiset tiedot. Sinun tulee myös mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että he ymmärtävät, kuinka voimme käyttää heidän henkilötietojaan.

Rekisterinpitäjä TUI Sverige AB vastaa sinusta keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. TUI Nordic Holding AB on kokonaisvastuussa konsernin toiminnasta Pohjoismaissa ja käyttää määräävää valtaa konsernin pohjoismaisissa yrityksissä. TUI Sverige AB:lla ja TUI Nordic Holding AB:lla on sen johdosta yhteisvastuu henkilötiedoista. TUI Sverige AB on kuitenkin pääasiallinen yhteystahosi ja voit kääntyä puoleemme, jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi.

Käsittelemme henkilötietojasi myös toteuttaaksemme markkinointiviestintää ja tehdäksemme sinulle tarjouksia. Voit halutessasi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta meiltä tällaista markkinointiviestintää ottamalla meihin yhteyttä.

TUI noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yksityisyytesi on meille tärkeä asia ja haluamme, että ymmärrät kuinka henkilötietojasi käsitellään. Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyydämme sinua siksi tutustumaan Tietosuojailmoitukseemme (https://www.tui.fi/tietoa-tuista/yksityisyys-ja-tietosuoja/tietosuojailmoitus/), josta löydät kaikki tiedot henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi. Voit myös ottaa yhteyttä meihin:
TUI Sverige AB, org. nr. 556211-6615
Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, Sweden.
Puh.+46 (0)8 720 72 00,
Sähköposti: dpo@tuinordic.com

17. VARAUMA MUUTOKSISTA
WonderCruises / TUI Sverige AB ei vastaa julkaisun paino- tai kirjoitusvirheistä.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ
TUI Sverige AB.
Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, Sweden, puh. +46 (0)8 720 72 00, email: info@tui.se.
Suomenkielinen asiakaspalvelu puh. 0303 60 690, risteilyt@tui.fi
VAKUUDET
TUI Sverige AB on asettanut lakisääteiset, Kammarkollegietin hyväksymät vakuudet. Lisätietoja Kammarkollegietin verkkosivuilla osoitteessa www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-researrangor tai puhelimitse numerosta +46 (0)8 700 08 00.

Ennen 1.8.2018 solmittujen sopimusten ehdot

WonderCruises-risteilyjen ehdot 27.4.2018 alkaen (PDF) »