Sertifikaatit

Kestävyyslauseke hotellisopimuksissa

TUI työskentelee aktiivisesti omissa hotelleissaan ja yhteistyökumppaneiden hotelleissa vähentääkseen niiden kielteisiä ympäristövaikutuksia, turvatakseen työntekijöiden oikeudet ja edistääkseen taloudellisesti paikallista yhteisöä. Näissä sopimuksissa vaadimme hotellien kestävyyden varmennusta Travelife -järjestelmän tai muun Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) tunnustaman hotellien kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Sopimusten mukaan hotellien tulee vastata myös muita vaatimuksia, kuten harjoittaa eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, noudattaa työlainsäädäntöä sekä tukea lastensuojelua, ihmisoikeuksia ja järjestäytymisvapautta.

Toimintaohjeisto

Kaikkien TUIn toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava YK:n Global Compact -periaatteisiin perustuvaa toimintaohjeistoamme. Toimintaohjeisto on toimittajan ja TUIn välinen eettinen sopimus. Siihen on kirjattu perustavanlaatuisia arvoja rehellisyydestä, lain noudattamisesta, etiikasta, liiketoimintakäytännöistä ja sosiaalisesta vastuusta.

TUIlla on myös sisäinen toimintaohjeisto, joka toimii kaikkien työntekijöiden periaatteena, ja se koskee myös TUIn hallitusta.

Lue lisää toimintaohjeistostamme toimittajille ja alihankkijoille »

Global Sustainable Tourism Council

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on itsenäinen ja puolueeton organisaatio, johon kuuluvat mm. YK:n järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, julkisen sektorin edustajia, johtavia matkailuyrityksiä, hotelleja, matkanjärjestäjiä, yksityishenkilöitä sekä yhteisöjä. Organisaation tavoite on luoda kestävää matkailua tukevia yhteisiä toimintatapoja. GSTC luo kestävyyskriteereitä hotelleille ja matkanjärjestäjille.

GSTC:n kriteerien tavoite on luoda kansainvälinen perustaso matkailun kestävälle kehitykselle. Kriteereitä hyödynnetään koulutuksessa ja tiedottamisessa, alan säädösten luomisessa ja niitä käyttävät myös hallitukset ja muut järjestöt matkailualan toimijoiden seuraamisessa ja arvostelussa.

Kriteerit luovat myös perustan sertifioinnille. Itsenäiset sertifioinnit, jotka vastaavat GSTC:n kriteerejä, tunnustetaan myös GSTC:n puolelta. Tällaisia itsenäisiä sertifikaatteja, joita GSTC tunnustaa on noin 30. Mukaan lukeutuu myös Travelife.

Listaus GSTC:n tunnustamista sertifiointijärjestelmistä »

GSTC -kriteerit on kehitetty kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Tavoitteena on luoda yhteinen perusta kestävälle matkailulle. Kriteerit koostuvat neljästä osa-alueesta:
• Kestävä johtaminen
• Sosio-ekonominen vaikutus
• Kulttuurillinen vaikutus
• Vaikutus ympäristöön (sisältää varojen käytön, päästöjen vähentämisen ja luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun)

Tutustu GSTC:n kriteereihin »

Travelife

Travelife on kansainvälisesti tunnistettu hotellien ympäristöstandardi, joka on kehitetty EU:n tuella. Travelife -järjestelmään kuuluu noin 1500 jäsentä yli 50 maassa. Standardin luomia työkaluja käytetään kestävän kehityksen tueksi.

Travelife -standardin kehitys alkoi vuonna 2004, kun voimakkaan kasvun myötä ymmärrettiin matkailualan vastuu ympäristönsuojelussa. Koettiin, että matkailualan tulisi ottaa proaktiivisempi rooli luonnonsuojelussa sekä pyrkiä hidastamaan ilmastonmuutosta. Matkailualan edustajat ja ympäristöasiantuntijat kokoontuivat yhdessä päättämään kriteereistä, jotka majoituksen tarjoajien tulisi täyttää saadakseen Travelife -sertifikaatin. Tarkoitus oli tehdä matkanjärjestäjille ja asiakkaille vastuullisten toimijoiden tunnistaminen helpommaksi. Travelifen kehittyessä kävi selväksi, että matkailulla on merkittävä rooli myös sosiaalisissa haasteissa, joita matkakohteissa ilmenee. Sen vuoksi Travelife -sertifikaattia laajennettiin käsittämään myös ihmisoikeudet, työlainsäädäntö ja paikallisyhteisön osallistuminen toimintaan. Vuonna 2009 Travelife siirtyi ABTAn (Association of British Travel Agents) omistukseen.

Travelife -standardi on GSTC:n (Global Sustainable Tourism Council) tunnustama. GSTC:stä voit lukea tarkemmin ylempää. Travelife -järjestelmää kehitetään jatkuvasti, että se pystyisi vastaamaan uusiin haasteisiin ja GSTC:n luomiin kriteereihin.

Saadakseen Travelife -sertifikaatin, hotellin täytyy liittyä järjestön jäseneksi ja todistaa täyttävänsä Travelifen asettamat kriteerit. Ulkopuoliset tarkastajat vierailevat hotellissa ja voivat evätä hotellin sertifioinnin, mikäli se ei täytä vaadittavia kriteerejä. Mikäli hotelli täyttää kaikki vaatimukset, se saa Travelife Gold -merkin ja -laatan sekä oikeuden käyttää Travelife -sertifikaattia viestinnässään. Sertifikaatti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen hotelli tarkastetaan uudelleen.

Travelife -kriteerit koostuvat seuraavista osa-alueista:
• Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä: menettelytavat, sisäinen ja ulkoinen viestintä, sekä ympäristölainsäädännön noudattaminen.
• Ympäristövaikutusten minimointi: energian ja veden käyttö, jätteiden ja vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely.
• Luonnon monimuotoisuuden suojelu, eläinten suojelu.
• Työ- ja ihmisoikeuksien suojelu, lastensuojelu, syrjinnän ehkäisy, ammattiliittojen salliminen.
• Paikallisten yhteisöjen osallistaminen ja tuki: konsultointi, kun suunnitellaan uusia hankkeita ja toimintoja.
• Vaatimukset toimittajille: paikallisten yritysten, tuotteiden ja palvelujen tukeminen, kestävän kehityksen tukeminen.
• Asiakkaiden osallistaminen: asiakkaille viestitään kestävän kehityksen toimista ja heitä kannustetaan osallistumaan.

Lue lisää Travelifen kriteereistä:
Travelife Gold Award -vaatimukset suurille hotelleille/konserneille (vähintään 160 vuodepaikkaa). Vaatimuslista suurille hotelleille koostuu 163 kriteeristä.

Travelife Gold Award -vaatimukset pienille ja keskisuurille hotelleille (alle 160 vuodepaikkaa). Vaatimuslista pienille ja keskisuurille hotelleille koostuu 150 kriteeristä.

Hotellit, joille on myönnetty Travelife Gold –sertifikaatti, tunnistat näistä merkeistä.

gold-travellife

Travelife Logo Stacked 2

EarthCheck

EarthCheck on matkailualan johtava tieteellinen sertifiointijärjestelmä, joka kehittää, analysoi ja antaa neuvoja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Vuodesta 1987 lähtien EarthCheck on auttanut yrityksiä, yhteisöjä ja hallituksia ympäri maailman suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään toimivia, turvallisia ja menestyksekkäitä kohteita, joissa voi vierailla, asua, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa.

EarthCheckin sertifiointijärjestelmä tekee vertailuanalyysejä ja sertifioi kohteita ja yrityksiä matkailun eri osa-alueilla (majoituksen tarjoajat, kylpylät, matkojen jälleenmyynti, viinitarhat jne.). Lisäksi EarthCheck auttaa kestävän kehityksen mukaisten rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa.

Järjestelmä perustuu Agenda 21 periaatteisiin. Agenda 21 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka 182 valtionjohtajaa hyväksyi Rio De Janeirossa vuonna 1991. EarthCheck Certified, EarthCheck Evaluate ja EarthCheck Destinations ovat Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) tunnustamia. EarthCheckin vertailuanalyysiin käyttämä ohjelmisto on CDP:n (Carbon Disclosure Project) ja Saksan hallituksen hyväksymä.

EarthCheckin hiilidioksidiraportointi noudattaa kansainvälisiä ohjeistuksia, jotka perustuvat hallitusten välisen ilmastopaneelin (Intergovernmental Panel on Climat Change, IPCC) ja kansainvälisen kestävän liiketoiminnan verkoston (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) asetuksiin. Raportointi on myös hotellien hiilipäästöjä mittaavan hankkeen (Hotel Carbon Measurement Initiative, HCMI) mukaista. Lisäksi noudatetaan ISO14064 standardeja, jotka antavat kehykset kasvihuonekaasuja koskevalle raportoinnille.

EarthCheck noudattaa myös ISO14001, ISO50001, ISO26000, ISO9001 -ohjeistuksia ja kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) –hankkeen ohjeistuksia. Sertifiointijärjestelmä on linjassa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

EarthCheckin sertifiointijärjestelmä perustuu kymmeneen pääteemaan, jotka keskittyvät kehittämään organisaation ympäristö- ja sosiaalistandardeja. Näihin kuuluvat kasvihuonekaasujen vähentäminen, energiatehokkuus, johtaminen, puhtaan veden säännöstely, ekojärjestelmien suojelu, sosiaalinen ja kulttuurinen johtaminen, maankäyttö ja sen suunnittelu, ilmanlaatu, jätevesijärjestelmät, jätteenkäsittely ja ympäristölle haitallisten aineiden käsittely.

Lisätietoa sertifioinnista ja kriteereistä voit lukea EarthCheckin sivuilta.

EarthCheck colour logo transparent background

Greenkey

Green Key -merkintä tarkoittaa hotelliemme sitoutumista kriteereihin jotka maailmanlaajuinen, 85 maassa toimiva the Foundation for Environmental Education FEE, on asettanut. FEE on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö jonka kansalliset jäsenet ovat usein kansalaisjärjestöjä. FEEn toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, ohjelma maksuilla ja projekteista saaduilla tuloilla. FEE ylläpitää luotettavuutta ohjelmien läpinäkyvyydellä ja sertifiointien riippumattomalla tarkastuksilla.

Alunperin tanskalainen, vuonna 1994 perustettu Green Key on yksi nopeimmin kasvavista ja laajimmalle levinneistä eko-sertifioinneista matkailualalla, joka on käytössä monissa matkailualan yrityksissä Euroopan, Afrikan, Lähi-idän, Aasian, Australian, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa. Yli 40 maassa kansalliset Green Key -toimijat ovat vastuussa maidensa ohjelman johtamisesta; he sekä ymmärtävät että neuvovat kansallisten lakien ja paikallisten tapojen huomioonottamisessa.

Ohjelma on Maailman matkailujärjestön (UNWTO) ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) tunnustama, ja Green Key -kriteerit ovat Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hyväksymät.

3200 hotellia ja 65 muuta matkailualan yritystä ovat saaneet Green Key -sertifioinnin (helmikuu 2020). Green Key -sertifiointi annetaan tiukkojen kriteerien noudattamisesta ympäristöjohtamisessa (vesi, energia, jätehuolto, siivous, jne.). Green Key -sertifiointi myönnetään vuosittain tiukan auditointiprosessin ja kolmannen osapuolen verifikaation jälkeen.

Lue lisää Green Key –sertifioinnista täältä: Green Key.

Esimerkkejä sertifiointikriteereistä:

  • Yrityksen tulee mitata hiilijalanjälkeä tunnustetun CO2-mittausjärjestelmän avulla.
  • Yrityksen tulee informoida ja osallistaa asiakkaita ympäristötyöhön, ja kannustaa asiakkaita osallistumaan ympäristöasioihin.
  • Desinfiointiaineita tulee käyttää ainoastaan lain ja hygienian vaatiessa
  • Jätteiden lajittelu tulee tehdä kansallisten lakien puitteissa, ja vähintään kolmeen kategoriaan lajiteltuna
  • Vähintään 75% lampuista tulee olla energiatehokkaita
  • Tarjolla olevan luomu, eko-merkittyjen, reilun kaupan ja/tai paikallisesti tuotetun ruoan/juoman osuutta tulee kasvattaa vuosi vuodelta
    Koko kriteerilista löytyy Green Key kriteerit sivuilta.

Green Key logo with text

Lisätietoja muista sertifiointijärjestelmistä: